Bolesť

Bolesť je negatívny fyzický a emocionálny pocit, spojený so skutočným alebo možným poškodením tkaniva - signál nebezpečenstva, ktoré môže vyvrcholiť poškodením organizmu. Je to zároveň aj najčastejšia príčina návštevy lekára.

Pocit bolesti vzniká veľmi zložitým mechanizmom za účasti niekoľkých typov nervových vlákien, mnohých chemických látok (hormónov, neurotransmiterov a mediátorov) a zapojenia niekoľkých signálnych dráh, vedúcich až do centra bolesti v mozgovej kôre. Organizmus zároveň disponuje aj schopnosťou intenzitu bolesti tlmiť pomocou látok, reagujúcich s opioidnými receptormi.

Pocit bolesti sa tiež dostavuje následkom podráždenia rôznych štruktúr - môže ísť o čidlá v koži, kĺboch či svaloch, ale tiež vo vnútorných orgánoch. Tieto čidlá môžu byť dráždené mechanicky, chemicky alebo zmenou teploty. Existuje však tiež dráždenie nervové, a to v prípade, že periférna alebo centrálna nervová sústava nepracuje správne. Tak vzniká napríklad i fantómová bolesť po amputácii končatiny.

Podľa dĺžky trvania môžeme bolesť deliť na akútnu a chronickú. Akútna bolesť vzniká následkom konkrétneho poškodenia organizmu, napr. operačným zákrokom, pri pôrode, poranením apod. a trvá maximálne 3 mesiace. Naproti tomu bolesť chronická predstavuje dlhodobú a veľmi krutú príčinu poklesu kvality života, a to v zmysle fyzického i psychického utrpenia. Pretrváva aj po odznení vyvolávajúceho podnetu, po zhojení rany. Liečba tejto formy bolesti presahuje rámec farmakológie a stáva sa multidisciplinárna.

Reference:
HLOŽKOVÁ, Jarmila. Bolest a její léčba [online]. [cit./vid. 15. 2. 2016]. Dostupné z: MUDr. Jarmila Hložková (http://docplayer.cz/5642494-Mudr-jarmila-hlozkova.html)