Bolesť hlavy

Bolesť hlavy sa v populácii vyskytuje všeobecne veľmi často a ide o symptóm. Bolesť hlavy sa pritom delí na primárnu a sekundárnu - primárne bolesti hlavy predstavujú jeden zo sprievodných javov akútneho či chronického život neohrozujúceho ochorenia bez poškodenia tkanív (napr. migréna). Naopak sekundárne bolesti hlavy sú príznakom iného ochorenia (napr. poranenia či krvácania alebo infekcie, a to i mimo lebečnej oblasti). Preto je vždy veľmi dôležité rozlíšiť, o ktorý druh bolesti hlavy ide a umožniť tak včasnú a adekvátnu liečbu.

Najčastejším typom primárnej bolesti hlavy je tzv. tenzná cefalea, ktorej charakteristické prejavy zahŕňajú zvieravú bolesť („obruč“ okolo hlavy) s miernou až strednou intenzitou, trvajúcou cca 30 minút. Tento druh bolesti sa môže vyskytovať epizodicky aj chronicky. Naproti tomu najznámejšiu primárnu bolesť hlavy predstavuje migréna. Pred prepuknutím migrenóznej bolesti hlavy sa u niektorých ľudí objavuje tzv. aura, prejavujúca sa napríklad výpadkami zorného poľa, poruchami citlivosti alebo pohybu, niekedy dokonca aj reči. Samotná migréna sa potom prejavuje ako pulzujúca a väčšinou jednostranná bolesť strednej až veľkej intenzity a obvykle ju sprevádzajú nevoľnosť a svetloplachosť.

Ďalším typom primárnej bolesti je tzv. „cluster headache“ - veľmi intenzívna jednostranná bolesť šľahavého charakteru, často sa objavujúca v oblasti okolo oka alebo na spánku. Medzi spúšťače bolestí hlavy môžeme zaradiť napríklad nedostatok či poruchy spánku, stres, zmeny počasia, hluk, nevhodné držanie tela apod.

Liečba spočíva vo fyzioterapii, liekovej terapii a v niektorých prípadoch i psychoterapii.

Reference:
KALISTOVÁ, Hana. Bolesti hlavy a vertebrogenní onemocnění pro stomatology [online]. [cit/vid. 15. 2. 2016]. Dostupné z: Bolesti hlavy a vertebrogenní onemocnění pro stomatology (http://www.neuro.lf1.cuni.cz/vyuka/soubory/stom/bolesti_hlavy_stom_CZ.pdf)


and please send questions from contact form to: info-leky.cz@bayer.com and info-leky.sk@bayer.com