Všeobecné podmienky používania

Prístup a používanie týchto www stránok (ďalej len „www stránky“) podliehajú nasledujúcim podmienkam. Prosíme, aby ste si pred vstupom alebo používaním www stránok prečítali tieto Všeobecné podmienky používania. Prehliadaním alebo používaním www stránok potvrdzujete, že ste si prečítali, rozumiete a súhlasíte s týmito Všeobecnými podmienkami používania a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, nesmiete vstupovať ani používať tieto www stránky. Tieto www stránky boli pripravené spoločnosťou Bayer, spol. s r.o., IČO: 35 759 143, toho času so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18 413 (ďalej len „Bayer“). Spoločnosť Bayer vlastní a spravuje tieto www stránky. Spoločnosť Bayer si vyhradzuje právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú zmenu týchto www stránok ako aj Všeobecných podmienok používania, prípadne Všeobecných obchodných podmienok a Dodacích podmienok. Spoločnosť Bayer môže vykonať takéto zrušenie alebo zmeny podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia. Musíme Vás preto požiadať, aby ste si pri budúcej návšteve týchto www stránok znova prezreli tieto Všeobecné podmienky používania a vzali na vedomie vykonané zmeny a dodatky, ktoré k nim boli urobené; ak s nimi nesúhlasíte, www stránky prosím ďalej nepoužívajte.

Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto www stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito podmienkami používania a nebudete žiadnym spôsobom poškodzovať dobré meno a práva spoločnosti Bayer ani ostatných používateľov.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Bayer rešpektuje vaše súkromie, dbá na ochranu vašich osobných údajov. Pre viac informácií si prosím prečítajte dokument Ochrana osobných údajov.

Autorské práva

Obsah týchto www stránok, najmä všetky texty, dokumenty, ilustrácie, grafy a súbory publikované na týchto www stránkach, ako aj design www stránok (ďalej len „materiály“), sú predmetom autorských práv vlastnených spoločnosťou Bayer. Kopírovať tieto materiály môžete len za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto materiálov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva (údaj o nositeľovi autorských alebo iných práv). Materiály môžu byť použité len na osobné a nekomerčné účely a nesmú sa používať na priame alebo nepriame komerčné účely. Materiály ďalej nesmú byť žiadnym spôsobom menené alebo upravované a všetky ilustrácie a grafy získané z týchto www stránok sa musia použiť spolu s textom, ktorý k nim patrí. Použitie materiálov, ktoré možno získať z týchto www stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané a takéto konanie sa považuje za protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije akýkoľvek materiál z týchto www stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, v rámci ktorého bude spoločnosť Bayer požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do jej zákonných práv a oprávnených záujmov.

Vyššie špecifikovaný súhlas na použitie materiálov získaných z týchto www stránok nie je možné považovať za súhlas s použitím alebo napodobnením úpravy www stránok alebo ich grafického zobrazenia, ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi, najmä autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach, predpismi upravujúcimi ochranu pred nekalou súťažou a ďalšími tu výslovne neuvedenými právnymi normami. Akékoľvek kopírovanie alebo čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov týchto www stránok nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bayer.

Ochranné známky

Názov a ochranná známka Bayer sú registrované ochranné známky a nesmú sa používať bez písomného súhlasu spoločnosti Bayer. Všetky názvy produktov uvedené na týchto stránkach sú ochrannými známkami spoločnosti Bayer, jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo obchodných partnerov, pokiaľ nie je uvedené inak alebo inak zjavné, že ide o práva tretích osôb. Akékoľvek neautorizované použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorského zákona, zákona o ochranných známkach a ďalších zákonov upravujúcich ochranu priemyselných vlastníckych práv.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Bayer pripravila na týchto www stránkach podrobné informácie z interných a externých zdrojov podľa svojich najlepších znalostí a presvedčenia a s profesionálnym úsilím. Spoločnosť Bayer sa bude priebežne snažiť rozširovať a aktualizovať tieto informácie. Informácie na týchto www stránkach sú poskytované výhradne pre prezentáciu spoločnosti Bayer, jej produktov a služieb. Spoločnosť Bayer týmto však neposkytuje žiadne vyhlásenie a nedáva žiadne záruky (ani záruku neporušenia cudzích práv), výslovne ani mlčky, za úplnosť, správnosť alebo vhodnosť informácií obsiahnutých na týchto www stránkach alebo v materiáloch, ktoré možno na týchto www stránkach získať. Spoločnosť Bayer obzvlášť upozorňuje používateľov týchto www stránok na to, že si musia byť vedomí, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Spoločnosť Bayer preto odporúča každému používateľovi týchto www stránok overiť si akúkoľvek informáciu, ktorú získa na týchto www stránkach skôr, než ju v akejkoľvek forme použije. Informácie, ktoré sa poskytujú na týchto www stránkach, nezbavujú používateľov týchto www stránok vykonania vlastnej kontroly našich odporúčaní alebo produktov – obzvlášť informácie o bezpečnosti a špecifikácii produktov – so zreteľom na vhodnosť použitia pre zamýšľané ciele. V prípade, že potrebujete akékoľvek informácie a inštrukcie týkajúce sa našich produktov alebo služieb, kontaktujte nás prosím priamo. Vstupom a používaním týchto stránok používateľ vyhlasuje, že súhlasí s tým, že používa tieto www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť Bayer a ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii alebo prenášaní týchto www stránok, v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu, ujmu na zdraví alebo inú ujmu vzniknuté na základe alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu, alebo nemožnosti prístupu, z používania, alebo nemožnosti používať tieto www stránky, alebo z dôvodu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami alebo materiálmi, ktoré možno na nich získať. Vyššie uvedenými ustanoveniami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu nie sú dotknuté kogentné ustanovenia právnych predpisov o zodpovednosti za škodu.

Internetové stránky tretích strán

Tieto www stránky obsahujú linky alebo odkazy na internetové stránky iných subjektov. Poskytnutím týchto liniek alebo odkazov však spoločnosť Bayer nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Spoločnosť Bayer nemá žiaden vplyv na kontrolu internetových stránok iných subjektov a nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť, obsah, zmenu alebo aktualizáciu obsahu internetových stránok iných subjektov a ani žiadnu zodpovednosť za škodu, ujmu na zdraví alebo akúkoľvek inú ujmu vyplývajúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky alebo odkazy na internetové stránky iných subjektov sa poskytujú používateľom internetu iba pre ich pohodlie. Používatelia navštevujú takéto internetové stránky iných subjektov na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť Bayer ďalej nezodpovedá ani za obsah, zmenu alebo aktualizáciu obsahu internetových stránok, na ktoré odkazujú linky alebo odkazy na internetových stránkach iných subjektov a nezodpovedá ani za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú linky alebo odkazy týchto internetových stránok. Výber linky by nemal žiadnym spôsobom obmedzovať prístup používateľov na odkazovanú stránku.

V prípade, ak používatelia vstúpia na tieto www stránky cez prepojenia z internetových stránok tretích osôb, nad ktorými Bayer nemá kontrolu, robia tak na vlastné nebezpečenstvo. Takéto prepojenie je možné, iba ak bude urobené na úvodnú stránku týchto www stránok; výnimka je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Bayer.

Informácie, ktoré poskytujete

Používateľ týchto www stránok je plne zodpovedný za obsah a správnosť informácií a dokumentov, ktoré zasiela spoločnosti Bayer, rovnako ako je zodpovedný za to, že neporušuje práva tretích strán, ktoré môžu byť súčasťou týchto dokumentov alebo informácií v nich obsiahnutých. Používateľ dáva spoločnosti Bayer súhlas na uloženie týchto informácií a na ich použitie na štatistické analýzy alebo na akýkoľvek iný špecifický obchodný účel, pokiaľ tieto neobsahujú osobné údaje presahujúce základné údaje alebo údaje o využití.

Medzinárodní používatelia

Táto www stránka je kontrolovaná, prevádzkovaná a aktualizovaná spoločnosťou Bayer na území Slovenskej republiky. Je určená výhradne pre použitie v regióne Slovenská republika. Bayer neposkytuje žiadne záruky, že údaje prezentované na týchto www stránkach sú takisto správne na miestach mimo Slovenskej republiky, a najmä, že produkty a služby budú k dispozícii s rovnakým vzhľadom, v rovnakých rozmeroch alebo za rovnakých podmienok. Ak pristupujete k obsahu tejto www stránky z miesta mimo Slovenskej republiky alebo sťahujete obsah z takého miesta, berte prosím na vedomie, že je vašou zodpovednosťou sa ubezpečiť, že konáte v súlade s miestnymi právnymi predpisy platnými v danom mieste.

Produkty uvedené na tejto webovej stránke môžu jestvovať v rôznych obaloch, v rôznych veľkostiach balenia, alebo s iným písmom alebo označením v závislosti od krajiny.

Predaj produktov Bayer

Naše produkty sú predávané v súlade s aktuálnou verziou našich Dodacích podmienok.